پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه امتحانات پایان ترم صفاهان -ترم اسفند 1399- اردیبهشت 1400

جهت نمایش کامل برنامه امتحانات صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.
کلمه کاربری و پسورد ورود به سامانه های آزمون برابر است با کد ملی شما
شمارهنام دورهمخفف دوره نام مدرستاریخ امتحان شفاهی ورود به امتحان شفاهیتاریخ امتحان کتبی آنلاینورود به امتحان کتبی
1Family & Friends 4A-1 CH4A-1خانم ابراهیمیشنبه 25 اردیبهشت
ساعت 15:00
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 15:45
2Family & Friends 4A-2 CH4A-2خانم ابراهیمیشنبه 25 اردیبهشت
ساعت 15:00
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 15:45
3Family & Friends 4BCH4Bخانم ابراهیمییکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 14:00
یکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 14:45
4 Top Notch 2C-1TP2C-1خانم حاج تقیچهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 18:00
چهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 14:45
5Top Notch 2C-2 TP2C-2خانم حاج تقیچهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 18:30
چهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 14:45
6Summit 2BSM2Bخانم حاج تقیچهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 16:00
چهارشنبه 22 اردیبهشت
ساعت 16:45
7Teen2Teen 4ATT4Aخانم مهدی زادهچهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 14:00
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 14:45
8Top Notch 1A TP1Aخانم مهدی زادهچهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 16:00
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 16:45
9Top Notch 1CTP1Cخانم مهدی زادهچهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 18:00
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 18:45
10Teen2Teen 4BTT4Bخانم مهدی زادهپنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 14:00
پنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 14:45
11Teen2Teen 3B-1TT3B-1خانم فرازشنبه 25 اردیبهشت
ساعت 18:00
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 18:45
12Teen2Teen 3B-2TT3B-2خانم فرازشنبه 25 اردیبهشت
ساعت 17:00
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 18:45
13Speak Now 1SPN1خانم فرازپنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 16:00
پنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 17:45
14Top Notch 2ATP2Aخانم فرازچهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 16:00
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 16:45
15Top Notch 3C-1TP3C-1خانم دانشمندپنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 16:00
پنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 16:45
16Top Notch 3C-2TP3C-2خانم دانشمندپنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 16:00
پنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 16:45
17Top Notch 2BTP2Bخانم دانشمندپنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 18:00
پنجشنبه 30 اردیبهشت
ساعت 18:45
18Family & Friends 3BCH3Bخانم ولی وندشنبه 25 اردیبهشت
ساعت 18:00
شنبه 25 اردیبهشت
ساعت 16:30
19Teen2Teen 2B-1TT2B-1خانم ولی وندیکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 17:30
یکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 18:45
20Teen2Teen 2B-2TT2B-2خانم ولی وندیکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 18:00
یکشنبه 26 اردیبهشت
ساعت 18:45
21Summit 2CSM2Cآقای قاسمیچهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 19:00
چهارشنبه 29 اردیبهشت
ساعت 19:30
22Family & Friends 3ACH3Aخانم محدثه ولیپنجشنبه 6 خرداد
ساعت 15:00
پنجشنبه 6 خرداد
ساعت 16:00
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ