پشتیبانی 09130608870
×

تماس با ما

برنامه آموزشی ترم جدید زبان اسفند 99

برنامه آموزشی کلاس های آنلاین ترم جدید زبان اسفند 99

جهت نمایش کامل صفحه موبایل را بصورت افقی تنظیم کنید.

اتاق نام دورهمخفف دورهنام مدرسروزهای کلاسیساعات کلاسی ورود به کلاس
100Teen2Teen 4ATT4Aخانم مهدی زادهشنبه – چهارشنبه 14:00 الی 15:30
101Family & Friends 4A-1CH4A-1خانم ابراهیمیشنبه – چهارشنبه 14:00 الی 15:30
102Summit 2BSM2Bخانم حاج تقیشنبه – چهارشنبه 16:00 الی 17:30
103Family & Friends 4BCH4Bخانم ابراهیمیشنبه – چهارشنبه 15:45 الی 17:15
104Top Notch 1CTP1Cخانم مهدی زادهشنبه – چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
105Family & Friends 4A-2CH4A-2خانم ابراهیمییک شنبه – سه شنبه 14:00 الی 15:30
106Top Notch 2ATP2A خانم فرازشنبه – چهارشنبه 16:00 الی 17:30
107Top Notch 2C-2TP2C-2خانم حاج تقی شنبه – چهارشنبه 18:00 الی 19:30
108Family & Friends 3ACH3Aخانم محدثه ولیشنبه – چهارشنبه 18:00 الی 19:30
109Top Notch 1ATP1Aخانم مهدی زادهشنبه – چهارشنبه 16:00 الی 17:30
110Family & Friends 3BCh3Bخانم ولی وندشنبه – چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
111Summit 2CSM2Cآقای قاسمیشنبه – چهارشنبه 19:00 تلی 12:30
112Teen2Teen 3B-1TT3B-1خانم فرازشنبه – چهارشنبه 18:00 تلی 19:30
113Teen2Teen 4BTT4Bخانم مهدی زادهیکشنبه – پنجشنبه14:00 الی 15:30
114Top Notch 3C-1TP3C-1خانم دانشمندیکشنبه – پنجشنبه14:00 الی 15:30
115SpeakNow 1SPN1خانم فرازیکشنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
116Family & Friends 2ACH2Aیکشنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
117Top Notch 2BTP2Bخانم دانشمندیکشنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
118Teen2Teen 2B-1TT2B-1خانم ولی وندیکشنبه – پنجشنبهیکشنبه: 18:00 الی 19:30
پنجشنبه : 16:00 الی 17:30
119Teen2Teen 3B-2TT3B-2خانم فرازیکشنبه – پنجشنبه18:00 الی 19:30
120Top Notch 3C-2TP3C-2خانم دانشمندیکشنبه – پنجشنبه16:00 الی 17:30
121Teen2Teen 2B-2TT2B-2خانم ولی ونددوشنبه – پنجشنبهدوشنبه: 18:00 الی 19:30
پنجشنبه : 18:00 الی 19:30
122Top Notch 2C-1TP2C-1خانم حاج تقیشنبه – چهارشنبه14:00 الی 15:30
مشاهده کارنامه و امور مالی
ورود به سامانه تکالیف و آزمون
راهنمای کار با سامانه
×

درود !

چطور می توانم شما را کمک کنم؟

لطفا جهت گفتگو بر روی آیکون سبزرنگ واتساپ کلیک کنید.

متشکریم

واحد پشتیبانی صفاهان آنلاین

× گفتگو از طریق واتساپ